Общи правила за ползване и покупко - продажба през електронен магазин www.antar.bg в сила от 19.09.2017г.

Настоящите общи правила уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на АНТАР ООД. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между АНТАР ООД и Клиента.
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:


1. АНТАР ООД е търговско дружество с наименование „АНТАР ООД” със седалище и адрес на управление гр.Търговище, Околовръстен път, Телефон: 0878 545 700, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.antar.bg, с адрес:  гр.Търговище, Околовръстен път, Телефон: 0878 545 700.
2. Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
3. Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
4. Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www. antar.bg.
5. Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.
6. Под „ЗПК” се разбира Закон за потребителския кредит.
7. Под „кредитна институция” се разбират финансовите институции отпускащи целеви потребителски кредити за закупуване на стока.
8. Под „главница” се разбира, чистият размер на дълга по потребителски кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви и др. такси.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. АНТАР ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
2. Договорът за продажба между АНТАР ООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на неналична стока договорът се смята за сключен в момента на заплащане на авансовата сума.ПОРЪЧКА
1. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно и без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.
При успешно приключване на поръчката, служител на АНТАР ООД ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, след което ще изпрати имейл, че поръчката е потвърдена. В случай, че стоката не е налична (или има само една бройка, като сглобена мостра), служителят ще информира Клиента, че не може да се извърши доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума.
Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като АНТАР ООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА
1. Всяка заявка за покупка от АНТАР ООД през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
2. Клиентът подава поръчката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.antar.bg.. В поръчката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.
3. АНТАР ООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, АНТАР ООД се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане.
4. За неналичните стоки, АНТАР ООД посочва срок на доставка различен от този по раздел “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже поръчката. Посоченият срок от АНТАР ООД е ориентировъчен , а не фиксиран.
5. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични АНТАР ООД следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.
6. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на поръчка за покупка на стока от Клиента. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Декларирам, че съм запознат с допълнителната информация на antar.bg.”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП. Към допълнителната информация предоставена от АНТАР ООД ще бъде приложена бланка, която всеки Клиент ще може да изтегли, ако в последствие пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП.
7. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.
8. Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или със собствен транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.
9. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:
a/ чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ .
b/ с наложен платеж при доставка с куриер.
c/ на изплащане с BNP Paribas, UniCredit, Банка ДСК или TBI Credit.

 

ЦЕНИ
1. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, АНТАР ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

 

ДОСТАВКА
1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 20 /двадесет/ работни дни, но не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия.
2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/.
3. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на Клиента.
4. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на АНТАР ООД /или на куриера/, а за получателя на стоката.
5. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.
6. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
7. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за АНТАР ООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
8. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за АНТАР ООД не възниква задължение за предаване на стоката.

 

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.
2. Цената на транспорта се заплаща от Клиента .
3. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.
4. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. АНТАР ООД си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.
5. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, АНТАР ООД има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.
6. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите.
7. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.

 

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.
2. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, АНТАР ООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.
3. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж посочен в товарителницата на пратката.

 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА /РЕКЛАМАЦИЯ/

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира АНТАР ООД на следния имейл адрес: sales@antar.bg , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес: Мебелна палата Антар, намираща се на Околовръстен път София - Варна, гр. Търговище. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, от която е платена стоката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на АНТАР. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в ненарушен търговски вид.
Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес
Поставените от производителя оригинални опаковки на стоката да не са повредени и да не е нарушена целостта им.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на АНТАР, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, АНТАР се задължава да му възстанови заплатената цена в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.
Заплатени суми за допълнителни услуги (разнос и монтаж) не се възстановяват. При отказ от договора Потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (на основание чл.55, ал.2 ЗЗП).
Закупени артикули като  матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенична гледна точка.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. АНТАР ООД полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0878 545 700
2. Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.
3. АНТАР ООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на АНТАР ООД.
4. АНТАР ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. АНТАР ООД гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от АНТАР ООД за целите на изпълнение на договора за покупко - продажба и доставка на поръчани стоки.
5. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. АНТАР ООД си запазва правото едностранно да променя и нанася корекции в Общите условия, в това число условията за доставка, както и каквато и да било друга информация публикувана в сайта, свързана или не с продуктите за продажба. За нанасянето на промени АНТАР ООД не е длъжен да уведоми предварително Потребителя.

За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Натисни тук за да изтеглиш стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки